golo
  • Basic

Lord Arakawa

Vị trí: Pháp sư

Đặc trưởng: DPS

Đề xuất tuyến: Mid

Độ khó:

Chiến thuật: Sử dụng hợp lý Kỹ năng 1 và Nội tại tự nhiên vào quả cầu nước, sau đó sử dụng Kỹ năng 3 để thu hồi quả cầu. Cố gắng bắn trúng đối thủ với càng nhiều quả cầu nước càng tốt. Đối với Kỹ Năng Tối Thượng, tiêu hao năng lượng liên quan đến phạm vi khoảng cách, có nghĩa là bạn có thể chọn di chuyển rất xa một lần hoặc tương đối ngắn nhiều lần.